:::

สมาคมพัฒนาฟาร์มสันนาการเกษตรไต้หวัน

 

      สมาคมพัฒนาฟาร์มสันทนาการการเกษตรไต้หวันได้แต่งตั้งขึ้นตามกฏองค์กรที่ไม่ แสวงผลหากำไร โดยการร่วมกลุ่มขององค์กรเอกชน สมาคมแต่งตั้งขึ้นใน ปีค.ศ.1998 วัตถุประสงค์เพื่อการ ให้ความช่วยเหลือชาวเกษตรกรพัฒนาอุตสากรรมการเกษตร ให้เป็นลักษณะฟาร์มสันทนาการ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 200 ฟาร์ม ประธานสมาคมแต่ละรุ่นตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งประธานกรรมการฟาร์มเลี้ยงวัวเฟยหนิว มิสเตอร์ซือ ซั่ง ปิง ประธานรุ่นที่สองและรุ่นที่สามประธานกรรมการฟาร์มสันทนา แชงกรีล่า มิสเตอร์จาง ชิง ไหล ประธานรุ่นที่สี่และรุ่นที่ห้า ประธานกรรมการฟาร์ม สันทนาการต้าเคิ้ง มิสเตอร์ใช่ เติ้ง เหวิน ประธานรุ่นที่หกและรุ่นที่เจ็ด ประธานกรรมการฟาร์ม เกษตรกรรมหลงหยิน มิสเตอร์เติ้ง หย่า หยวน ประธานรุ่นที่แปดและรุ่นที่เก้าประธาน กรรมการฟาร์มเชิงนิเวศวิทยาเชียน ฮุ้ฉวน ฉี๋ มิสเตอร์หลิน เตี่ยน ประธานรุ่นที่สิบผู้จัดการใหญ่ ฟาร์มเลี้ยงวัวเฟย หนิว มิสเตอร์อู๋ หมิง เจ๋อ สมาคมได้รับการสนับสนุนจากฝ่า บริหารภาคเกษตรกรรม ฝ่ายวิชาการและชาวเกษตรกรบทบาทหน้าที่ของสมาคมคือ เป็นทั้งฝ่ายวิชาการและสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับชาวเกษตรกร มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบที่จะทำให้สันทนาการเกษตรพัฒนาขึ้น

      สำนักเลขาธิการของสมาคมมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะมีหน้าที่ รับผิดชอบในการเพิ่มคุณภาพการ ให้บริการ สร้างรสนิยมของวัฒนธรรมและ สร้างคุณค่าแบรนด์สินค้า ด้วยสโลแกน” คุณภาพ รสนิยม แบรนด์เนม” แบ่งออกเป็น 4 แผนกใหญ่

  1. แผนกการบริหารการจัดการ รับผิดชอบด้านการประสานงาน การจัดสรรบุคลากร การเงินการบัญชีและ ด้านสารสนเทศ มีเว็ปไซค์ www.taiwanfarm.org.tw เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสันทนาการเกษตร
  2. แผนกการพัฒนาบุคลากร หน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความร่วมมือของสถาบัน การศึกษา และ ภาคเกษตรกรรม ผลักดันให้มีระบบการรับรองผู้เชี่ยวชาญ การบริหารการประกอบการ แต่งตั้งวิทยาลัยการเกษตรในการจัดฝึกอบรม และปลูกฝังความสามารถให้กับผู้ประกอบการ
  3. แผนกพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร รับผิดชอบแก้ไขพระราชบัญญัติ การวิจัย กลยุทธ์การพัฒนา การพัฒนา นวัตกรรมใหม่ แนะแนวอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมการรับรองคุณภาพการให้บริการ ของฟาร์มสันทนาการ สร้างชื่อเสียงของฟาร์มสันทนาการให้มีความคุณภาพและมั่นคงสูงสุด
  4. แผนกการตลาด รับผิดชอบด้านการพัฒนาคิดค้นความหลากหลายของสินค้า โภคภัณฑ์ทางเกษตร เปิดตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ด้วยใช้มุมมองของ นานาชาติในการโปรโมทไต้หวัน ให้รู้จักกันทั่วโลก

      ในขณะที่สมาคมมีการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ยังรับผิดชอบ การให้ความรู้ทางสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรักษาความมั่งคงของ สังคมชนบท ชนบทมีความยั่งยืนในการพัฒนาสร้างคุณค่าทางสังคมให้มากขึ้น ฝ่าย เลขาธิการมีการส่งเสริมธุรกิจประกอบการด้วยแนวทาง เจ็ดคะแนนทำเพื่อปัจจุบัน สามคะแนนทำเพื่ออนาคต เกษตรกรมีทัศนคติที่ดี มีการแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอด พลังแห่งความสุขสร้างอุตสาหกรรมการเกษตรไต้หวันให้เป็นสถานที่เหมาะสำหรับการ ท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมกับ การพักอาศัย เพื่อให้คนหนุ่มสาวหัน กลับมาตั้งรกรากที่ชนบท มีศักดิ์ศรีของการเป็นชาวเกษตร และสืบสาน วัฒนธรรม แบบชนบท เพื่อที่ทุกคนมีความสุขและเพลิดเพลินกับการพักผ่อนอย่างแท้จริง

TOP